مقاومت چوب ترموود در مقابل آب و نور خورشید چقدر است؟