نمای چوب ترموود

محصولات چوب ترمو یا ترمووود به دلیل مقاومت بالایی که دارد و مقاومت خوب آن در برابر رطوبت و آب ، انتخاب مناسبی استفاده در کف ساختمان ها ، نمای ساختمان ، فضای دکوراسیون داخلی منزل و غیره می باشد.

پروفیل های مناسب برای چوب نما:
به دلیل تنوع درپروفیل های ترمووود امکان دارداین سوال برای طراحان ومعماران مطرح شودکه چه نوع پروفیلی مناسب نما چوبی می باشد.

درانتخاب چوب نما سه عامل اصلی وجود دارد:

1.ضخامت چوب نما
چوبی که برای نماساختمان بکار می رودنبایدضخامت کمتراز 16میلیمترداشته باشد.

مقاطع استاندارد برای نما 16-19و20 میلیمتر می باشد.

چوب ترمووود بامقطع کمتراز16 میلیمتردرنمای خارجی امکان دارد توان تحمل تنش های رایج سازه رانداشته باشد.

چوب ترموود بامقطع 19 و 20 میلیمتربرای نما ساختمان بسیارمناسب ورایج می باشدهم دوام کافی برای نما ساختمان رادارد هم وزن آن مناسب می باشد.

ضخامت های بالاتر از20 میلیمترهم باعث می شودوزن سازه افزایش پیداکند هم ازنظراقتصادی قیمت ترمووود با افزایش ضخامت بالامی رود.

لازم به ذکراست این مواردبرای ترموودنرم چوبان Softwood می باشدودر رده سخت چوبان Hardwood این ضخامت ها تغییر خواهندکرد.

2.سطح و بافت چوب نما
چوبی که برای نمااستفاده می شودبایدازنظربافت وسطح و گره های چوب زیباو یک دست باشد.

در این راستاکارخانه های موردتاییدانجمن جهانی ترمووودبرای تولیدمقاطع 16تا20 میلیمترازبخش مرکزی چوب استفاده می کنند تا هم سطح زیباتری داشته باشد هم گره های آن زیباترباشد.

برای تهیه چوب نماحتما ازشرکت های که سرشناس و مورد تایید می باشندخرید نمایید.

3.رنگ پذیری چوب نما
از خواص ویژه چوب ترمووود رنگ پذیری آن می باشدواین خودعامل بسیارمهمی درطراحی ودیزاین می باشدتا طراحان و معماران بتوانندرنگ موردنظرخودرابکارگیرند.

چوب ترموود به دلیل حرارت بالا (عملیات ترمو شدن) رطوبت آن گرفته شده وقتی که بارنگ مخصوص ترمووود رنگ آمیزی می شودبه داخل چوب نفوذکرده وماندگاری آن بسیاربالا می رود.

البته برای رنگ ترموود حتمابایدازرنگ مخصوص ترمووود واستاندارداستفاده نمود.

رنگ ترمووود تیکوریلا باقدمت بالا و کیفیت موردتاییداستاندارد اروپاوهمچنین طیف رنگی گسترده پاسخگوتمام سلیقه ها می باشد